Domů > Výroční zpráva

Výroční zpráva

Údaje o mateřské škole za školní rok 2016/2017

 

 

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15

 

příspěvková organizace

 

 

 

Část I.

 

Základní charakteristika mateřské školy

 

 

a/    Název školy:

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

b/    Zřizovatel školy:Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice

c/    Jméno ředitele školy: Vaňorková Věra

d/    Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení):

e/    Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 99 dětí

f/     Kontakty: telefon 548 532 829, e – mailová adresa: ms.krasnohorske@quick.cz

g/    Provoz školy (od - do):   6:15 – 16: 30

h/    Provoz jednotlivých tříd- 6:15 – 16: 30, 7:15 – 16:00, 7:15 – 16:00, 7:15 – 16:00

i/     Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: nemáme

 

 

 

Školní rok

2016/2017

 

Počet tříd

 

Celkový počet dětí

 

Průměrný počet dětí na jednu třídu

 

Průměrný počet dětí na učitele

 

Průměrná

docházka

 v %

 
 

třídy standardní

4

99

25

14

68%

 

třídy speciální-logo

 

 

 

 

 

 

Celkem

4

99

25

14

68%

 

 

 

 

 

Část II.

 

Výsledky výchovy a vzdělání

 

 

 

a/ Zaměření mateřské školy:

Školní vzdělávací program nazvaný „ Krůček po krůčku k poznání“ byl vytvořen v souladu s RVP PV, vychází z konkrétních podmínek naší mateřské školy a analýzy předchozího školního vzdělávacího programu. Byl vytvořen na období tří let, je rozdělen do tří integrovaných bloků, vychází ze znalostí a zaměření pedagogů, jejich poznatků získaných z absolvovaných seminářů a studií. Průběžně byl aktualizován a doplňován.

-          Specializace

Cíle, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu, byly na jednotlivých třídách rozpracovány v třídních vzdělávacích programech do tematických celků. Z těchto cílů učitelky vycházely, využívaly metod a přístupů podle individuálních a specifických potřeb dětí. K zajištění pocitu bezpečí a vytvoření harmonického prostředí měla každá třída vytvořena dohodnutá pravidla – piktogramy.

Velký důraz byl kladen na zvyšování tělesné zdatnosti, rozvoji pohybových schopností a dovedností, vytváření kladného vztahu ke sportovním aktivitám. MŠ je velmi dobře vybavena sportovním náčiním vnitřním i venkovním jak ke spontánním aktivitám tak řízeným činnostem. Zařazováním každodenního ranního protažení, zdravotních cviků, cvičení na rehabilitačních míčích, balančních prvcích, cviků na plosku nohy, prvky jogy, relaxací na masážních reflexologických deskách a důsledné kontrolování správného držení těla byl cíl naplňován a děti dosahovaly velmi dobrých výsledků. V rámci spolupráce se ZŠ Řehořova jsme celoročně využívali prostředí tělocvičny a využívali různorodé sportovní nářadí a náčiní. Roční vzdělávací plán s názvem“ Rok v pohybu“ byl doplněn pokračováním pohybového projektu „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a plněním jednotlivých úkolů k rozvíjení pohybových schopností.

V nejmladší věkové skupině děti získaly základy společenských, sebeobslužných a hygienických návyků, důraz byl kladen zejména na komunikační schopnosti, prosociální vztahy a spontánní hru. Dětem byly položeny základy všech kompetencí, které byly obohaceny programem canisterapie a psím kamarádem.

U nejstarší věkové skupiny si děti zvládaly řešit situace formou „respektovat a být respektován“, dodržovaly třídní pravidla, dokončovaly započatou práci. Délku pozornosti a soustředění dětí pomáhaly prodlužovat aktivity na interaktivní tabuli, řečové schopnosti, fantazii a paměť upevňovala spolupráce s místní knihovnou. Nesprávnou výslovnost a vady řeči jsme podchytili preventivní logopedickou depistáží a doporučením k odbornému logopedovi. Většina rodičů podnikla další kroky k nápravě.

Ve spolupráci se zdravotním zařízením Prima Vizus a rodiči byl u dětí vyšetřen zrak a odhalena případná zraková vada. Třetím rokem je v MŠ integrované dítě s tělesným postižením, dítě dosahovalo velmi pěkných výsledků a škola úzce a kvalitně spolupracovala s Centrem Kociánka. Naučit se myslet i na druhé, se děti učily formou obecně prospěšnou sbírkou pro nemocné pod záštitou Fondem Sidusem, For Helpem – pomoc dětem s autismem a sbírkou víček od PET láhví pro Jasmínku.

Učitelky o dětech vedly průběžnou diagnostiku, pokračovaly v doplňování osobního portfolia, zapisovaly záznamy o ujednání s rodiči, vypracovávaly PLPP, vycházely z individuálních potřeb a možností dítěte, sledovaly pokrok a posun ve vývoji, z diagnostiky dětí pak vycházely při zhodnocení třídní výchovně vzdělávací práce.

Škola dále spolupracovala s vydavatelstvím Paprsek, školou ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o., PPP Kohoutova

Škola je zapojena do projektů MAP, Rovný přístup ke vzdělávání pro předškolní vzdělávání, v rámci klíčové aktivity Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole spolupracuje s IQ Roma servis.

V letošním školním roce si u nás plnila praxi jedna studentka v rámci samostatného projektu „MŠ a já“

MŠ v letošním školním roce vybudovala venkovní balanční prvky, zastínění pískoviště, horolezeckou stěnu a balanční můstek na školní zahradě, klimatizaci ve všech třech třídách v prvním patře a 2. část pryžového hřiště za finanční podpory města.

Za podpory  ÚMČ dovybavila třídy o pohybové cvičební pomůcky, o Polikarpovy stavebnice, pohybové dráhy na cvičení, o hry „ zábavné učení“ pohádkové soubory, hudební drobné nástroje a klávesy, školní zahradu obohatila o zahradní sety, lavečky a zahradní domky na uložení hraček a pomůcek, oblast ICT byla posílena o Notebooky a PC, a školu doplnila o skříňové vybavení, zrekonstruovala kabinu výtahu.

 

      Kroužky - Předplavecká průprava, Veselé pískání – hra na flétnu, Angličtina hrou

 

-          záměr školy:

 

-          vybudovat ekokoutek na školní zahradě (zvýšené záhonky), přírodní hmatový chodníček, doplnit o herní prvky – šplhací věž, travní plochy zrekultivovat, dořešit zatravění kopečku na školní zahradě,  pořídit interaktivní mobilní tabuli,  zajistit rekonstrukci výtahové šachty a dveří výtahu

 

-          Ve spolupráci s ÚMČ vyřešit výměnu oplocení školní zahrady.

 

-          Plány vývoje školy – věnovat se tělesnému rozvoji dítěte, položit základy kladného vztahu k pohybu a zdravému způsobu života, pedagogický kolektiv omladit o nové posily, uplatňovat nové trendy a metody ve vzdělávání

 

-          Spolupráce s ÚMČ považuje mateřská škola za příkladnou a velmi vstřícnou, představy školy jsou brzy realizovány ( pryžové hřiště, klimatizace tříd, nový povrch pro dopravní vyžití dětí, soubor herních balanční prvků..).

 

 

 

b/ Odklad povinné školní docházky

 

 

Počet dětí

Odklad povinné školní docházky

5

Dodatečné odložení povinné školní docházky

-

Celkem

5

 

c/ Společné vzdělávání

 

Druh postižení

Počet dětí

Stupeň podpůrného opatření

Tělesně těžké

1

2

 

 

 

 

d/ Školy v přírodě

 

Počet dětí celkem

Počet dnů na jedno dítě

24

5

 

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání

 

Mateřská škola vybírá úplatu.

 

Základní výše úplaty:  420,- Kč

 

 

 

f/ Zařízení školního stravování

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti 
a žáci 

zaměstnanci školy a vlastní důchodci

ostatní*

Školní jídelna L 11   

1

249

16

22

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)

 

g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu):

Fyzické osoby

5

Přepočtení na plně zaměstnané

4,275

 

 

 

 

Část III.

 

Účast v soutěžích

 

Mimoškolní aktivity

-          Výlet na parník a přehradu, za sněhem a pohybem

-          Podzimní tvoření s rodiči na školní zahradě

-          Divadelní představení malých divadel v MŠ, sférické kino, vystoupení kouzelníka

-          Návštěvy divadelních představení Divadla Bolka Polívky

-          Návštěva divadelních představení divadla Koráb

-          Interaktivní dopoledne na základních školách

-          Tvořivý program s paní Filipovou

-          Tvořivé keramické dílny s rodiči

-          Canisterapie v průběhu školního roku ve třídách

-          Návštěvy černovické knihovny v průběhu roku

-          Mikulášská nadílka ve spolupráci s dětmi ZŠ Řehořova

-          Vánoční tvoření s rodiči a pásma dětí, rozsvícení vánočního stromečku s ÚMČ

-          Maškarní karneval

-          Návštěva VIDY, Technického muzea

-          Vynášení „ Moreny“ – loučení se zimou

-          Oslava jarních svátku – čarodějnice

-          Prožitkové programy – „ Žít zdravě“ Muzikoterapie, „ Policie“,“ Hasiči“

-          Oslava dne matek – pásmo pro maminky

-          Návštěva koncertu ZUŠ

-          Oslavy MDD – stanoviště, skákací hrad

-          Zahradní slavnost „ Vyplouváme..“ – pasování, táborák, noční spaní

-          Škola v přírodě v Nedvědicích „ Vyplouváme..“

 

Soutěže

-          Soutěž s panem Popelou – ekologický záměr

-          Výtvarná soutěž – „ Hliněný Řehoř “ s tématem „ Vyplouváme…“

-          Sportování v trojboji společně s nejstaršími dětmi z černovických MŠ

 

Část IV.

 

Výkon státní správy

 

Rozhodnutí

Počet

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2016/2017

22

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)

-

Počet nepřijatých dětí

29

Počet odvolání

1

 

 

Část V.

 

Údaje o pracovnících škol

 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017

   

Vzdělání – nejvyšší dosažené

Počet učitelů

Střední pedagogická škola

7

VOŠ pedagogická

 

VŠ-předškolní výchova

1

VŠ-speciální pedagogika

 

Jiné/jaké/

 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017

 

 

Počet fyzických osob

Z toho mužů

Přepočtený počet na plně zam. (úvazky)

 % z celkového počtu

(z přepočtených učitelů)

Kvalifikovaní učitelé

8

0

7,56

100%

Nekvalifikovaní učitelé

0

0

-

-

Celkem

8

0

7,56

100%

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!)

 

 

do 35let

35-50 let

nad 50 let

Důchodci

Celkem

Počet

0

5,0

2,0

0,56

7,56

 

 

4. Asistenti ve škole

 

 

Školní asistent

Jiný (pedagogický, osobní)

Celkem

(přepočtený/fyzický)

Počet

0

0,50

1

 

 

5. Ve školním roce 2016/2017 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 1

   

 

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Kurz 1.pomoci

15

Rozvoj matematických představ a dovedností

1

Zákon o registru smluv

1

Právní povědomí pro ředitelku MŠ

2

Šablony

1

Využití ICT v předškolním vzdělávání

2

Příprava projektů financování z ESP

1

Datové schránky

1

Logopedická prevence

1

Vývojová dysfázie

1

Zkušenosti se zajištěním podpory vzdělávání

1

Doškolení Zdravotník zotavovacích akcí

1

Proč a jak RVPV – změny

1

Souhrn hygienických požadavků pro ŠJ

2

Spolupráce pedagoga a asistenta

1

Školní zralost – jak na ní?

2

 

 

 

Část VI.

 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí

 

a/  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 21.3. – 23.3.2017

 

b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:

   drobné změny v organizaci vzdělávání, rozvíjení sebehodnocení u dětí

 

c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Veřejnosprávní kontrola 5.1. – 6.1.2017

 

d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0

 

 

 

9. Změny ve vedení školy

 

Konkurzní řízení – datum, výsledek

 

 

Část VII.

 

10. Podpora školy ze strukturálních fondů 

Název projektu a registrační číslo projektu

 

Délka trvání projektu

 

Operační program

 

MŠ a) jako žadatel

       b) jako partner

 

Celková výše dotace

 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské sml., datum

 

Stručný popis projektu

 

 

11. Zhodnocení a závěr

 

 

 

Datum: 27. 7. 2017                                                   Razítko a podpis ředitele

      

Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu