Domů > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

Sídlo: Elišky Krásnohorské 15, Brno, 618 00, tel.: 548 532 829

IČO: 64327396

Ředitelka : Věra Vaňorková

Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice  IČ: 44992785 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NA OBDOBÍ 2016 - 2019
 

 

z tříletého cyklu: „ Krůček po krůčku k poznání“- pokračování z období 2013 - 2016

 

Motto:

„ Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka „

J. A. Komenský

 

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE ŠKOLY – je zaměřena na výchovu předškolního dítěte k všestrannému rozvoji osobnosti zejména po stránce prosociální, ekologické, zdravého způsobu života formou „zručné ruce“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ

vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické poradě dne 26. 8. 2016 a provozní poradě konané dne 30. 8.2016, aktualizován 31.8.2017.

Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let od 1.9 2016 – 31. 8. 2019 s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Hlavním prostředkem vzdělání je hra a prožitkové učení.

Podmínkou uskutečňování koncepce je spolupráce všech zúčastněných – dětí, rodičů, pedagogického a provozního personálu, zřizovatele a dalších odborných partnerů.

 

ČJ – 19/2016

 

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 1. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

3.1.   Věcné podmínky

3.2.   Životospráva

3.3.   Psychosociální podmínky

3.4.   Organizace

3.5.   Řízení MŠ

3.6.   Bezpečnostní podmínky

3.7.   Sociální podmínky

3.8.   Zdravotní péče

3.9.   Personální a pedagogické zajištění

3.10.   Spoluúčast rodičů

3.11.   Spolupráce se ZŠ

3.12.   Spolupráce s veřejností

3.13. Spolupráce se zřizovatelem

3.14. Spolupráce s PPP, SPC, pediatrem

3.15. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

3.16. Vzdělávání nadaných dětí

3.17. Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

 • Věcné podmínky
 • Hygienické podmínky
 • Psychosociální podmínky
 • Organizace
 • Obsah vzdělávání

 

 1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

4.1. Vzdělávací cíle

4.2. Formy a metody vzdělávání, témata, podtémata

4.3.  Komunikace

 

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

5.1 Integrovaný blok:  Krůček po krůčku k poznání

 

Témata:

 1. 1.       Cesta k srdíčku
 2. 2.       Cesta ke zdraví
 3. 3.       Cesta k záhadám

 

         6. EVALUACE

 

6.1. Dokumenty školy

6.2. Průběh vzdělávání

 

         7. PŘÍLOHY

 

7.1.  Výroční zprávy

7.2.  Roční prováděcí plán

7.3.  Přehledy o rozvoji dítěte

7.4.  Školní řád

7.5.  Třídní vzdělávací programy

 

1.       IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Název: Mateřská škola, Brno, El. Krásnohorské 15, příspěvková organizace

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, Brno - 618 00

Kontakt: telefon: 548 532 829, email: ms.krasnohorske@quick.cz

Ředitelka školy: Vaňorková Věra

Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice

 

Kolektiv mateřské školy:

Lenka Maštová - zástupkyně ředitelky

Romana Vágnerová - učitelka

Mgr. Silvie Sehnalová – učitelka

Kubátová Aneta - učitelka

Lenka Urbanovská – učitelka

Staňová Valerie - učitelka

Šperková Andrea – učitelka + školní asistent

Němcová Veronika - školní asistent

Jana Špačková - uklizečka

Dana Rypková – školnice

Olga Slámová - uklizečka

 

Součástí Mateřské školy je také školní jídelna:

Kolektiv školní jídelny:

Ivana Procházková - vedoucí školní jídelny

Jitka Vlasáková - vedoucí kuchařka

Radka Jordáková - kuchařka

Radka Záděrová - kuchařka

Jana Ondrová – kuchařka

 

 1. 2.        CHARAKTERISTIKA – PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Mateřská škola slouží dětem od roku 1981. Byla postavena jako účelová budova pro potřeby podnikové MŠ. V současné době má čtyři celodenní třídy. V přízemí se nachází jedna třída a školní kuchyně s kapacitou na 300 obědů, v prvním podlaží jsou umístěny tři třídy se sociálním zázemím.

Budova MŠ prošla rozsáhlou rekonstrukcí ve spolupráci se zřizovatelem. Dostala zateplení, novou střechu, okna, topný rozvod a kotel. Všechny místností prošli stavebním zásahem v době od září 2005 do prosince 2005. Nejvíce změn pocítila školní kuchyně, která se stavebně a vybavením přizpůsobila evropským parametrům. Další změna přichází v srpnu 2015, kdy začíná přístavba a nástavba nové čtvrté třídy, která se slavnostně otevírá k 1.2.2016.

Ve druhé etapě rekonstrukce v roce 2005 prochází změnami školní zahrada. Vysazují se nové stromy tak, aby vznikly stinné plochy, osazuje se plocha u plotů zahrádek tak, aby vznikl v budoucnu přírodní živý plot a esteticky oddělil školní zahradu od zahrádek. Na pozemku jsou instalovány nové hrací dětské prvky tak, aby každá plocha zahrady byla účelně a dostatečně využita, pískoviště získávají pergoly na zastínění a vše se osazuje zelení.

Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha nabídla vybudování různých zákoutí s pískovišti, průlezkami, skluzavkami a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí od července 2016 zajistí i nově zbudované pryžové hřiště s prvky běžecké dráhy, skákacího panáka a bludiště.

 Výsadbou vzrostlých stromů se snažíme vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Náš školní program je taktéž zaměřen na spolupráci s rodinou a proto i část zahradního pozemku byla řešena tak, abychom zde mohli realizovat společná odpoledne s rodiči a dětmi a zároveň tak využít i celou zahradu k tomuto účelu. Umístění naší školy, lokalita, v které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí.

V posledních letech prošla budova úpravou všech sociálních zázemí, obnovou dětského nábytku, dětských šatních skříněk, modernizací a výměnu osvětlení tříd a heren, a zlepšováním dekorací v prostředí mateřské školy, údržbou zahradních herních prvků a doplnění novými herními prvky a balančními prvky, pořízení interaktivní tabule.

 

Budova je vybavena také invalidní nájezdní rampou ze vstupní strany budovy. Není to zrovna šťastné řešení, ale věříme, že zjemníme, zkrášlíme a využijeme ji pro svůj záměr. Také jsme umístily na budovu schránku „ důvěry“ tak, aby rodiče měli opravdu zaručenou anonymitu z anketního průzkumu, vlastních připomínek apod.

Okolí mateřské školy je velmi pěkné, podněcující a poznávací. Využíváme vycházek k řece, k blízkým zahrádkám a výletům.

Mateřská škola má povolenou maximální kapacitu ve výpisu z rejstříku škol 99 dětí, kapacita na třídu je povolena na 25 dětí a v nově otevřené třídě na 24 dětí.

Školní jídelna od září 2006 připravuje stravu pro vývoz na dvě MŠ v obci. Uspořádání úseků ŠK, vybavení a nová technologie umožňuje třem kuchařkám a vedoucí stravování vařit velmi kvalitní a chutnou stravu v souladu s nejnovějšími poznatky zdravé životosprávy.

O čistotu ve škole se starají dvě pracovnice, na kvalitu zejména dohlíží školnice.

O děti v mateřské škole se stará pedagogický personál složený z 8 učitelek s odbornou kvalifikací.

O bezpečnost budovy se stará zabezpečovací systém a o bezpečný vstup do budovy videotelefony.

Vnitřní vybavení tříd se stále přizpůsobuje novým požadavkům, ve spolupráci se zřizovatelem bylo škole umožněno čerpat z reservního fondu na modernizaci a opravu sociálního zázemí pro děti, výdejních kuchyněk a vstupních prostorů. Spolupráce s obcí je na velmi kvalitní úrovni, školu osobně navštívila školská komise a individuálně se seznámila s prostorami školy, s problémy a úspěchy.

 Ve školním roce 2016/2017 je dokončena druhá část pryžového hřiště s prvky mlhoviště, mraveniště a trampolíny, hřiště s balančními prvky,  zklimatizovány všechny  třídy v prvním patře.

 

Společně s rodinou se snažíme vytvářet podmínky pro zdravé, radostné a smysluplné dětství tak, aby byly naplňovány co nejvíce individuální možnosti každého dítěte.

 

Naší snahou je vnést do života v mateřské škole pohodu, pocit bezpečí, respekt k sobě a druhému, a usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, podporovat individuální možnosti dítěte, rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách a zejména podporovat tělesný a pohybový rozvoj.

 

 1. 3.       PODMÍNKY PRO ŠVP

 

3.1.  Věcné podmínky:

 • Hračky a pomůcky jsou volně přístupné dětem v otevřených skříňkách, ukládání podle stanovených pravidel
 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory dle příslušných předpisů
 • Ve třídách je dostatek podnětných hraček pro všechny věkové skupiny dětí,  průběžně obnovováno, kontrolováno, doplňováno
 • Děti mají k dispozici výtvarný materiál v pracovních stolech k tomu určených, prostory školy jsou zdobeny dětskými výtvory
 • Dětský nábytek, tělovýchovné nářadí a vybavení jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu
 • Mají možnost své výtvory uchovat nebo uložit do svých osobních otevřených šanonů, jsou přístupné i jejich rodičům
 • Nabídka dětských knih i odborná literatura je průběžně doplňována
 • Ve třídách je dostatek prostoru ke všem formám hry, včetně hry o samotě
 • Školní zahrada bezpečně navazuje na budovu, třídy mají možnost využívat dle domluvy všechny prostory – přední (dopravní vyžití, balanční prvky, pískoviště) i zadní část ( pryžové hřiště, pískoviště, lezecké prvky,koutek živé přírody, prostor pro kolektivní hry), jinak má každá třída vlastní určený prostor, který udržuje.
 • Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů
 • Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, herní vybavení na školní zahradě je nezávadné a bezpečné.
 • Celkově lze konstatovat, že se děti i dospělí cítí v mateřské škole dobře, spokojeně a bezpečně. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí ale i soukromí.

Záměry:

-          Vytvoření multifunkčního pryžového hřiště – mlhoviště - trampolína

-          Vyřešení klimatizace ve třídách v 1.patře

 

3.2.   Životospráva

 • Děti dostávají dostatek jídla (ovlivňují si množství jídla), jsou dodržovány intervaly mezi jídly a po celý den je zajištěn pitný režim formou várnic s výpustí s možností vlastní obsluhy a příkladem dospělého
 • Děti nejsou do jídla nuceny,jsou respektovány individuální stravovací zvláštnosti, nenásilnou a motivační formou jsou vedeny k poznávání stravy
 • Celý kolektiv zaměstnanců předává dětem vzor chování podle zásad zdravého životního stylu
 • Je zajištěn pravidelný denní režim a řád, který zároveň umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mohou přivádět děti dle svých možností ale s respektem na doporučenou dobu a to nejpozději do 8,30 hod., provoz školy je prodloužen do 16,30 hodin.
 • Pobyt venku je uskutečňován každý den podle aktuálních podmínek čistoty ovzduší.
 • V denním režimu je respektována individuální potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Každé dítě má vždy své lehátko a lůžkoviny, může si přinést oblíbenou hračku nebo polštářek. Potřeba spánku a odpočinku je individuálně respektována
 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku

Záměry:

-          Rozšíření pestré nabídky pitného režimu

-          Zařazování nových zdravých surovin v jídelníčku

 

3.3. Psychosociální podmínky

 • Adaptace nově příchozích dětí je umožněna podle konkrétních požadavků rodičů vzhledem k individuálním zvláštnostem každého dítěte.
 • Ke všem dětem přistupujeme rovnocenně a respektujeme individuální potřeby jednotlivce
 •  Jednáme podle jasných a srozumitelných pravidel tak, aby se vytvářelo bezpečné a důvěrné prostředí s potřebným řádem s pravidly soužití, každá třída si pak vytváří pravidla podle vlastních podmínek třídy
 • Prevencí proti šikaně a jiným sociálně patologickým jevům se stávají prosociální vztahy, hry, ohleduplnost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora
 • Komunikace s dítětem vždy podle pravidel „respektovat a být respektován“

Záměry:

-učitel vyhodnocuje konkrétní projevy, vyvaruje se paušálních pochval

-pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte

 

3.4   Organizace

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou.

Při vstupu dítěte je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, mají dostatečné podnětného vybavení.

Vždy je dbáno na osobní soukromí dětí (klidný koutek, osobní hygiena)

Plánování vychází vždy z potřeb a zájmu dětí s přihlédnutím na možnosti a schopnosti dětí.

Počty dětí ve třídě jsou dodržovány, spojování tříd pouze ve výjimečných případech – zajištění provozu při nemocnosti, epidemii, při omezeném prázdninovém provozu pod. 

V ranních a odpoledních hodinách se tedy děti scházejí a rozcházejí vždy v určené třídě.

Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě požadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkové aktivity školy, jsou rodiče vždy informováni prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách, osobním e-mailem a zaktualizovaným kalendářem na webových stránkách

Tři třídy jsou heterogenní (3-6 let), jedna třída je homogenní-předškolní (5-7 let). Umístění dětí do tříd vychází z potřeb dětí, jejich schopností, věku, přání rodičů, pokud to umožní technické podmínky. Naším zájmem je především spokojené dítě.

 1. Třída Berušky – 3-5 let zapsáno 25dětí
 2. Třída Motýlci –   3-6 let zapsáno 25 dětí
 3. Třída Včeličky – 5-7 let zapsáno 25 dětí
 4. Třída Sluníček – 3-6 let zapsáno 24 dětí

 

Provozní doba MŠ je od 6:15 – 16:30

Denní řád je pružný, jsou pravidelně několikrát v týdnu zařazovány řízené zdravotně pohybové aktivity

 

Děti se ráno scházejí ve třídě Včeliček od 6:15, kde probíhají hrové a individuální činnosti všech dětí, v 7:15  se děti rozchází do kmenových tříd-  do třídy Berušek, Motýlků a Sluníček.

Od 8:45 je podávána dopolední přesnídávka  do 9:15, kterou si děti mohou ovlivňovat množstvím, pití,  ovoce . V době od 7:15 -  9:45 jsou zařazovány řízené činnosti, spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti, zájmové…

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Od 9:45  – 11:45 je zařazený pobyt venku, od 12:00 – 12:30 je vyhrazený čas k obědu a přípravě na spánek a odpočinek, od 12:30 – 14:15 spánek

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace přibližně 30 minut a poté si děti mohou volit  klidové činnosti a zároveň je realizována doplňková aktivita pro děti. Ve dvou třídách děti odpočívají na lehátkách, ve dvou třídách na matracích, odpočinek je korigován dle potřeby dítěte.

Poté je maximálně využíváno pobytu na zahradě opět s využitím řízených a spontánních činností, přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové.

Děti se rozcházejí po 14:40 hod. z jednotlivých tříd do 16,00, od 16:00 – 16:30 jsou děti převedeny do třídy Včeliček, kde se rozcházejí.

Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou přílohou ŠVP jsou organizovány jak v odpoledních hodinách, a to společně s rodiči. Tématicky navazují na zvolené celky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

Specifika režimového uspořádání jednotlivých tříd jsou upřesněna v třídních vzdělávacích programech.

 

 Nadstandardní nabídka činností:

- vyšetření řeči  logopedkou - depistáž

- seznamování se s anglickým jazykem „ angličtina hrou“ pod vedením lektorky M.Vysočanové

 (přítomnost uč. z dopolední směny) – Út – odpolední hodiny

- seznamování s hrou na flétnu – „ Veselé pískání“ pod vedením lektorky M. Renátové

(přítomnost uč. z odpolední směny) Po – odpolední hodiny

- příprava předškoláčků „ školička před školou“ pod vedením p. uč. L.Maštové a

 L. Urbanovské v odpoledních hodinách

- předplavecká průprava – „ plavání s Kometou“ – dopolední termín- odjezd od MŠ za přítomnosti uč. a provozní

 

PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE ŠKOLY:

- září: společné odpoledne s rodiči, schůzka Klubu rodičů

- říjen: zahájení zájmových činností, výlet do přírody

- listopad: focení dětí k vánocům, dílny s rodiči

- prosinec: mikulášské a vánoční besídky dětí a tvoření s rodiči

- leden: návštěva základních škol, výlet za sněhem, Den otevřených dveří, poznávací aktivity

- únor: karnevalové veselí, dílny s rodiči, výlety za poznáním

- březen: vynášení Morény, vítání jara

- duben: focení dětí na závěr školního roku, vystoupení dětí seniorům ve spolupráci s ÚMČ

- květen: vystoupení dětí po černovických MŠ „ „děti hrají dětem“, sportovní olympiáda mezi dětmi z mateřských černovických škol, velký výlet mimo Brno

- červen: oslava MDD – vystoupení a povoz koně, skákací hrad, škola v přírodě, společná akce s rodiči a dětmi (zahradní slavnost)

Záměry:

-vytvářet zázemí vhodných materiálních podmínek  - věcné vybavení, kvalitní pomůcky, pestrost pomůcek

- denní řád přizpůsobovat aktuální potřebě či individuálním možnostem dětí

- vytvářet podmínky pro polytechnické zaměření

 

3.5. Řízení mateřské školy

Povinnosti a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.

Jednotlivé pracovnice mají svoje kompetence, ručí za přidělenou oblast, informují o ní jak ostatní pracovnice tak i v případě potřeby rodiče, řádně plní i své obecně platné povinnosti, jsou ale respektována i jejich práva. Zatím nebylo třeba řešit podstatné nedostatky. Řízení školy je demokratické, o většině záležitostí se jedná s pracovnicemi, ředitelka se zapojuje do všech činností školy, kompetence, které mají jednotlivé pracovnice, pouze kontroluje podle potřeby.  Podle finančních možností je práce jednotlivých pracovnic oceňována mimořádnou odměnou.

Na pedagogických poradách se domlouváme na jednotných postupech, na vzájemné spolupráci zejména v jednotlivých třídách. Nejdůležitější motivací jsou spokojené děti a klidní rodiče, kteří nás pak opakovaně poctí svou důvěrou a svěří nám postupně i další své děti.

 

Vnitřní informační systém:

Je vytvořen funkční informační systém – externí – webové stránky školy , interní - Informace – nástěnka nebo osobní podání, osobní e-mail

 pedagogické porady – jednou za dva měsíce, plánování pedagogické práce se opírá o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu, provozní porady – jednou za tři měsíce,

Ředitelka – zodpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, vytváří podmínky pro další vzdělávání všech pracovníků školy, zodpovídá za zajištění dohledu nad dětmi MŠ, zajišťuje podávání informací zákonným zástupcům o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, odpovídá za hospodaření s finančními prostředky, za personální a mzdové práce, rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání, řídí a kontroluje výchovnou činnost pedagogů a práci všech pracovníků školy, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, zodpovídá za dodržování platných předpisů na úseku hygieny, BOZP ,PO a ochrany majetku, umožnit pedagogům pracovat osobitě, spolurozhodování, spoluvytvářet ŠVP, vzájemně se respektovat

Pedagogové – zodpovídají za kvalitní výchovně vzdělávací proces, za bezpečnost dětí, za týmovou práci, společně řeší problémy, jsou loajální ke škole, zachovávají mlčenlivost, spoluvytvářejí ŠVP, TVP, dodržují pracovní dobu, předávají děti kolegyni vždy s upřesněním počtu dětí, dodržují dohled u kritických bodů, plní si úkoly dle pracovní náplně, zvyšují si vzdělání, nabízejí odbornou pomoc rodičům, zamýšlejí se nad názory, připomínkami a stížnostmi rodičů, mají vždy přehled o dětech, svědomitě vedou třídní dokumentace, jednotně působí na děti, vytvářejí pohodové klima školy, spolupracují s ostatními pracovnicemi školy, zajišťuje podávání informací zákonným zástupcům o průběhu a výsledcích vzdělávání.

Pravomoc: jednat s PPP, SPC – odborná konzultace, vyřazovat hračky a UP z důvodu bezpečnosti, zajistit zdravotní pomoc dítěti, informovat rodiče

Školnice, provozní pracovnice – zodpovídá za čistotu prostředí školy, za bezpečnost prostředí školy za hospodárnost chodu školy, za majetek školy, je správcem školy, za loajálnost ke škole, vytváří pohovou atmosféru ve škole, dodržuje pravidla komunikace s dětmi, spolupracuje s pedagogy ve společném jednotném působení na děti, má hmotnou odpovědnost za skladové zásoby

Má právo zajistit s vědomím ředitelky nutné opravy pro kvalitní chod školy, kontrolovat práci provozní, vyřazovat poškozený nebo nebezpečný majetek

Vedoucí ŠJ – zodpovídá za sestavení jídelníčku, zajištění určených vyživovacích norem, pestrost a kvalitu stravy, přijímá přihlášky a odhlášky stravování, zajišťuje objednávky a nákup potravin, odpovídá za správné vyúčtování stravy, vede denní spotřebu potravin, zásoby ve skladu, řídí kolektiv kuchařek, zajišťuje podklady pro účetnictví, pokladnu ŠJ, zodpovídá za majetek ŠJ

Pravomoc: komunikuje s rodiči o vyúčtování za stravu, školné

 Kuchařky – zodpovídá za chutnou stravu, čistotu a technologický postup přípravy a hygieny jídel,výdej jídla na třídách dle režimu dne, za přípravu jídel na výdejní vozík na kuchyňkách, výdej jídla do jídlonosičů, za předávání informací o telefonickém odhlášení obědů

 

3.6 .  Bezpečnostní podmínky

Vybavení prostředků první pomoci, dodržování pravidel vstupu do/z budovy, dodržování pravidel používání herních prvků na školní zahradě, bezpečné chování v objektu MŠ.

 

3.7. Sociální podmínky

Snažíme se vytvářet prostředí založené na vzájemné důvěře, osobní pohody, komunikativní otevřeností.

Pravidla soužití vychází zejména z pravidel RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

 • Schopnost pomáhat druhým, tolerance a spolupráce
 • Schopnost se domluvit – řešení sporů
 • Schopnost naslouchat – pravidlo:„ když jeden mluví, ostatní naslouchají“
 • Ohleduplnost k práci druhých, ke své práci…pravidlo:“naše ruce si pomáhají a neubližují si..“

 

3.8. Zdravotní péče

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

a)      Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem

b)      Pouze v případě - jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví (např. u alergické reakce)

c)        Pouze v případě - jde-li o léky (dle jednoznačného vyjádření lékaře) nezbytné z hlediska ochrany jeho zdraví (tj. nepodání léků přímo ohrožuje zdraví dítěte), a je nezbytné poskytovat léky v době docházky do MŠ

 

V rámci prevence zubního kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů a čistí si zuby po obědě.

Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.

Naším záměrem je v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku.

 

3.9. Personální a pedagogické zajištění

 • Personální podmínky pro realizaci plánovaných činností školy jsou na velmi dobré úrovni.
 • Pedagogické zázemí je zajišťováno 7 kvalifikovanými pedagogy, 1 doplňující si odbornost,1 asistentem pedagoga, 1 školním asistentem. Všechny učitelky mají zájem o další vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro kvalitní výsledky vzdělávací práce.
 • Provozní zázemí zajišťují 4 kuchařky, 1 vedoucí kuchyně, školnice a 2 uklizečky.
 • Tým je stabilní, profesionální a jeho předností je vzájemná soudržnost, spolupráce a přátelské vzájemné vztahy.
 • Specializované služby – péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – speciální pedagog
 • Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT.
 • Jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy,
 • potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic.
 • Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti.
 • Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu
 • je vítána a maximálně podpořena. Práce celého týmu se opírá o pedagogické zásady.
 • Všechny pracovnice usilují o prohlubování své kvalifikace, ze strany ředitelství školy mají maximální podporu.
 • Služby pedagogů v překrývání přímé pedagogické činnosti minimálně dvou a půl hodin – hygiena, při oblékání v šatně, pobyt venku, při hygienických návycích, obědě, ukládání ke spánku

 

Záměry:

-          Specializované služby – zajištění odborného pedagoga – logopéda nebo externího logopéda

 

3.10. Spoluúčast rodičů

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy, prostřednictvím informačního zpravodaje získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské škole a seznámit se s ŠVP. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu a naši společnou cestu zahajujeme vždy na začátku školního roku informativní schůzkou. Poté hned následují hrací odpoledne u nás a pak další společné aktivity, které jsou doplňkovým programem jednotlivých tématických celků. Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek. Mateřská škola nabízí poradenský servis, odbornou literaturu k zapůjčení, nabízí osvětové aktivity. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Do života a soukromí rodiny nezasahují (vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad) rodiče si mohou sjednat schůzku s učitelkou i za přítomnosti ředitelky školy.

V souvislosti s co největší informovaností o rozvoji a pokrocích dětí vytváříme prostor pro individuální konzultace.

Záměry:

- hledat nové formy spolupráce s rodinou

- vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce

- umožnit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o RVP PV a o ŠVP

 

Adaptační program dětí a rodičů:

- rodiče spolu s dítětem mají možnost si již v den zápisu prohlédnout prostory MŠ, seznámit se s pedagogy

-před zahájením školní docházky jsou rodiče seznámeni na informativní schůzce v červnu se základními informacemi o chodu MŠ, zaměření školy, stravovacích pokynech apod.

-rodičům dětí nebo prarodičům je umožněno zpočátku společný pobyt ve třídě

-zpočátku doporučujeme rodičům pobyt dítěte v MŠ kratší dobu a podle adaptačních schopností dítěte a potřeb rodičů pobyt prodlužovat

- děti si můžou brát svou oblíbenou hračku z domova

 

3.11. Spolupráce se ZŠ

Jak ZŠ, tak naše MŠ vytváří nové možnosti vzájemného poznání, formy, jak naši předškoláci mohou nahlédnout do prostor školy s učitelkami naší MŠ.

V průběhu roku vždy pořádáme pro rodiče společnou besedu s učitelkami ZŠ a se zástupci PPP. Zároveň chystáme společné dopoledne s učitelkami 1. tříd a dětmi tak, že pro děti jsou připravené činnosti v rámci naší vzdělávací nabídky.

Záměry:

-          předání co nejvíce informací o naší práci

-          porovnání připravenosti dětí na základní školu z pohledu MŠ a ZŠ – hledání optimálnosti, předávání informací - pedagogové

 

3.12. Spolupráce s veřejností

Již tradicí se stala spolupráce s ÚMČ Černovice  - pořady pro seniory. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění. Společná setkání jsou doplňkem tématických celků.

 

3.13. Spolupráce se zřizovatelem

ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce se zřizovatelem je velice úzká.

Školská komise ÚMČ  je informována o záměrech naší školy, v průběhu kalendářního roku je pozvána do naší školy, aby mohla bezprostředně posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků a požadavky pro další období.

Na společné spolupráci se podílejí i děti formou dárků a přáníček ku příležitosti různých svátků v roce i svým vystoupením pro seniory, sportovním zábavným dopolednem.

 

3.14. Spolupráce s PPP, SPC, pediatrem

Spolupráce s SPC Kociánka ( integrace dítěte, odborné konzultace), PPP Kohoutova, Spolupráce s dětským pediatrem.

 

3.15.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola integruje individuálně děti se speciálními potřebami, vytváří  optimální podmínky k rozvoji dítěte, k učení i komunikaci s ostatními a pomáhá mu k co největší samostatnosti.

Podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními potřebami jsou vhodně zvolené metody a prostředky, profesionální postoj všech pracovníků, kteří se na péči podílejí a kvalitní spolupráce a komunikace s rodiči, snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy, přítomností asistenta pedagoga podle stupně podpůrného opatření

Dítě se speciálními vzdělávací potřebami má právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření.

Určený pedagog mateřské školy úzce spolupracuje s odborníky, využívá služeb školských poradenských zařízení.

Podpůrná opatření prvního stupně se uplatňuje běžně na základě plánu pedagogické podpory ( PLPP),

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení na základě PLPP.

Podpůrná opatření od druhého stupně zpracovává na základě doporučení ŠPZ – podkladem pro IVP – individuálního vzdělávacího plánu

Podpora je členěna do pěti stupňů, vyhláška konkretizuje podpůrná opatření pro jednotlivé stupně podpory. Na realizaci druhého až pátého stupně podpory jsou mateřské škole poskytnuty finanční prostředky od kraje na základě rozhodnutí ŠPZ a se souhlasem rodičů. ŠPZ dítě vyšetří, napíše zprávu pro zákonného zástupce a pro školu doporučení ke vzdělávání dítěte ve lhůtě 30 dnů od zahájení poradenské práce. Doporučení stanovuje stupeň podpory a konkrétní vhodná podpůrná opatření, případně navrhuje jejich kombinace.

Postup mateřské školy:

 • Mateřská škola odešle rodinu s dítětem do ŠPZ.
 • Poradna dítě vyšetří a zařadí ho do adekvátního stupně podpory, v daném stupni pak vybere z nabídky vhodná podpůrná opatření. Napíše zprávu s doporučenými podpůrnými opatřeními.
 • Rodiče podepíší souhlas s uplatňováním podpůrných opatření pro dítě.
 • MŠ odešle vyjádření ŠPZ na kraj a získá finanční podporu, na kterou má ze zákona nárok.
 • Mateřská škola zajistí realizaci doporučené podpory

Konkrétní zaměření předmětů a podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  se řídí přílohou č.1 vyhlášky č.27/2016

-          Uplatňování individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně obsahu, forem i metod.

-          Realizace všech stanovených podpůrných opatření

-          Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající stupni postižení, věku

-          Spolupráce se zákonnými zástupci, ŠPZ

-          Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

-          Přítomnost asistenta pedagoga

 

3.16.Vzdělávání dětí nadaných

 Vykazuje-li dítě známky nadání, je podporovaný  jeho vývoj podle  individuálních potřeb v rozsahu prvního až čtvrtého stupně. Vzdělávání probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován jeho rozvoj.

 Mateřská škola zajišťuje realizaci všech podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

 

3.17.Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní vzdělávání lze organizovat od dvou let věku. Mateřská škola zajistí podmínky, které respektují vývojová specifika, individuální zájmy, potřeby a možnosti dětí.

Podmínky:

Pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřené podnětné prostředí a činnosti, individuální péče, srozumitelná pravidla. Péče zajištěna v souladu s platnými předpisy.

 • Věcné ( materiální) podmínky

-          Množství podnětných a bezpečných hraček vhodných pro dvouleté děti

-          Bezpečnost dětí zajištěna uzavíratelnými skříňkami pro ukládání hraček, zvýšené police

-          Podle homogenní nebo heterogenní třídy eliminujeme přístupnost vybavení s ohledem na bezpečnost a zdraví dítěte

-          Přiměřená množství hraček v nabídce a srozumitelná pravidla

-          Využívání zahradního vybavení vzhledem k věku

-          Zajištění vhodného sedacího nábytku bezpečného a stabilního

-          Vybavení dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte

-          Vyhovující režim dne – pravidelnost, dostatek času k realizaci činnosti, dostatečný odpočinek, úprava času na stravování

 • Hygienické podmínky

- zajištění hygienického zařízení dle vyhlášky č. 410/2005  - příloha č.1,bod 4.

- podmínky pro odstraňování a sběr odpadu s ohledem na prevenci infekce

-uzavření dohody se zákonným zástupcem na systému přinášení hygienických potřeb

- přijímání dětí očkovaných dle očkovacího kalendáře České republiky

Stravování

-stanovení dohody o způsobu a rozsahu stravování dítěte v mateřské škole

-děti mladší tří let jsou zařazeny do skupiny strávníků ( 3-6 let) dle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování – příloha č.1

 

 • Psychologické podmínky

-          Adaptační režim dítěte respektuje režim v rodině

-          Děti mají možnost využívat specifické osobní pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty

-          Stálý pravidelný denní režim se srozumitelnými pravidly

 

 • Organizace

-          Individuálně adaptační režim dítěte

-          Vzdělávání podle jejich individuálním potřebám a možnostem

-          Prioritou je zřízení samostatné třídy (nejméně 12 a nejvíce 16 dětí)

 

 • Obsah vzdělávání

-          Respektuje věkovou zvláštnost dětí,

-          Převažují opakující činnosti, pravidelné rituály, spontánní a řízené činnosti se průběžně střídají , Převažují formy a metody situačního učení, nápodoby.

-          Největší prostor je ponechán volné hře a pohybovým aktivitám

-          Realizace činností respektují krátkou dobu pozornosti dítěte

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Naše cíle a záměry vychází z těchto výroků.

 

Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.

Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.

Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.

Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.

Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.

Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.

Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.

Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.

Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.

Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje.

DLOUHODOBÉ CÍLE:

Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení

 • podporovat tělesný rozvoj dítěte
 • systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které umožňují a usnadňují proces učení (zručnost, trpělivost)
 • podporovat chápání okolního světa
 • motivovat děti k aktivnímu poznávání, porozumět věcem a jevům kolem sebe
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání

Osvojení si hodnot, na nichž je naše společnost založena

 • poskytovat dítěti možnost seznámit se s hodnotami – svoboda, rovnost, solidarita se slabšími, zdravý životní styl, životní prostředí
 • seznamovat děti s kulturou našeho národa i národů
 • rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat s ostatními, vést děti k sociální soudržnosti

Získání osobní samostatnosti

 • vést děti k zájmu podílet se na našem společném životě
 • podporovat děti k rozvoji zdravého sebevědomí
 • rozvíjet poznání sebe sama, vlastních potřeb
 • vést děti k vědomí zodpovědnosti za své činy

 

PRAVIDLA REALIZACE pro realizaci třídního vzdělávacího programu

 

Obsahová naplň

-          stručná charakteristika skupiny dětí, pro kterou je určeno

-          východiska, cíle vycházející z minulých analýz a evaluace

-          soustava tématických celků zpracovaných v příslušných formulářích a jejich evaluace

-          evaluace třídního programu se závěry pro další práci

 

Způsob plánování

-          tématické části vychází z konkrétní situace ve třídě (zkušenosti dětí, situace)

-          časové období tématických částí je odvozeno od náročnosti tématu, zpravidla trvá 2 – 4 týdny

-          kompetence jsou vybírány společně pro všechny třídy stejné, dílčí cíle plánují společně učitelky ve třídě

 

Pedagogické metody

Vycházíme vždy ze smysluplného obsahu, možnosti výběru, přiměřeného času, obohaceného prostředí, spolupráce, okamžité zpětné vazby, dokonalé zvládnutí

 • Komunitní kruh
 • Hodnotící kruh – sebereflexe, rozvoj slovní zásoby, souvislé vyjadřování, kultivace sociálních vztahů
 • Prožitkové učení – dítě se naučí samo – prožitek + zkušenost (spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, celostnost)
 • Řízené individuální činnosti
 • Řízené skupinové činnosti
 • Částečně řízené činnosti individuální i skupinové
 • Sociální učení

 

Činnosti dětí a formy práce:

Všechny činnosti jsou plánovány tak, aby vytvářely možnosti realizace pro všechny typy inteligence. Jsou to zejména:

 

 • Individuální práce
 • Skupinová činnost
 • Společná činnost
 • Volná spontánní hra – nezávazná dětská hra
 • Psychomotorické cvičení
 • Kooperativní a námětové hry
 • Experimentace
 • Výlety
 • Exkurze
 • Práce s přírodninami, netradičním materiálem
 • Třídění odpadů
 • Práce s encyklopediemi

 

Profesionalita pedagogických pracovnic:

Pedagogové znají Rámcový vzdělávací program a Konkretizované očekávané výstupy RVP PV a proto sledují při své práci především tyto záměry:

-          rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

-          osvojení základů hodnot, na nichž by měla být založena naše společnost

-          získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

a dále se vzdělávají a seznamují se i s dalšími programy (Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Začít spolu)

Všechny paní učitelky jsou plně odpovědny za výsledky výchovně vzdělávací činnosti ve své třídě.

V tématických oblastech se snažíme o to, aby se zde co nejpřirozeněji odráželo dění v MŠ. Čerpáme zde z prožitků dětí, jejich aktivní činnosti v jednotlivých ročních obdobích. Dále plánujeme i oblasti, v nichž se děti učí rozumět samy sobě, kde hledají řešení společných problémů při soužití lidí, vedou je k aktivnímu působení a ochraně přírody, vytvářejí základy návyků ochrany svého zdraví a zdraví druhých.

 

Průběžné cíle:

Některé cíle výchovně vzdělávací činnosti je nutné sledovat a naplňovat každodenní činnosti např.:

 - dodržování společně vytvořená pravidla společného soužití – základní pravidla chování

 - prakticky zvládat provádění osobní hygieny, samostatnost při stolování a sebeobsluhy

- bezpečná manipulace s hračkami i pomůckami

- zvládání kultury jazykového projevu

Jedním z hledisek při sestavování programu je poloha MŠ a její podmínky – MŠ je umístěna v prostředí zahrádek, blízkosti řeky a v okrajové městské části, je možné podnikat výlety do okolí města Brna.

 

Formy vzdělávání

Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou.

Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených aktivit v menších či větších skupinkách nebo individuálně,vycházejí z dětské volby,z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

 

Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

 

Komunikace

Komunikace s dětmi se řídí těmito pravidly:

 1. Projevování empatie
 2. Popisování činnosti, situace
 3. Poskytnutí informace
 4. Umožnění výběru – podporování samostatnosti dítěte
 5. Používání „ Já – výrok“ – vyjadřování vlastních pocitů
 6. Zpětná vazba – nechávat dětem pocítit přirozené následky

 

 1. 4.       VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ DO KRITÉRIÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODTÉMAT

 ( 3roky)

 

INTEGROVANÉ BLOKY PRO ŠKOLNÍ ROKY 2016/2019

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Má-li v dítěti přežít jeho vrozená schopnost žasnout, potřebuje společnost nejméně jednoho dospělého, s kterým se může dělit o svoje objevování radosti a vzrušení a tajemství světa, v němž žijeme.

                                                               (Neznámý autor)

 

     Vzdělávací obsah s názvem Krůček po krůčku k poznání je rozdělen do tří integrovaných celků zahrnujících v sobě všech pět vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě a v jehož souladu s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi je vzdělávací program naší školy zpracován. Nastíněná vzdělávací nabídka školního vzdělávacího programu je zpracována s ohledem na charakteristiku (potřeby, zkušenosti a možnosti) dané třídy a konkretizována ve třídním vzdělávacím plánu.

 

     Hlavním cílem našeho programu je poskytnout dítěti možnost harmonického rozvinutí se s ohledem na jeho potřeby a možnosti a dopřát mu, aby se v mateřské škole cítilo po stránce fyzické, psychické i sociální v pohodě, neboť osobnost dítěte je tvořena propojením těchto tří částí. Společnými silami kolektivu mateřské školy, spoluprací s rodiči a analýzou individuálních potřeb usilujeme o dosažení rámcových cílů předškolního vzdělávání tak, aby se z dítěte stal jedinec schopný samostatného rozhodování a uvažování, s chutí do poznávání nového či učení se novému (a to jak záměrně tak bezděčně), s osvojenými hodnotami vycházejícími z principů demokratické společnosti.

Uvědomujeme si, že pedagog působí především svým příkladem. K rozvoji všech typů inteligence podle Gardnera je využíváno nejen připravených a plánovaných vzdělávacích činností, ale také situačního a sociálního učení. Dalšími prostředky, jichž využíváme k naplnění výše zmíněného cíle a uvádí je RVP PV, jsou prožitkové a kooperativní učení a především pak poskytnutí dostatku prostoru i času pro volnou hru dětí.

 

Vzdělávací obsah

Je  podrobně rozpracován v podobě  vzdělávacích činností, očekávaných výstupů  ( kompetencí) a rizik ohrožující úspěch zadělávacích záměrů v třídních vzdělávacích programech .( TVP)

Každá třída si v rámci svého TVP vybírá z toho vzdělávacího obsahu a dále jej rozpracovává na témata podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Jedná se o pružný dokument, který si každá třída upravuje dle svého zaměření a časového rozpětí.

 

Hlavní téma KRŮČEK PO KRŮČKU K POZNÁNÍ je rozděleno do tří integrovaných celků.

 

 1. celek: CESTA K SRDÍČKU

 

     Celek se zaměřuje na nalezení cesty k sobě samému, k poznání sebe sama, ke schopnosti projevovat se autenticky, uvědomit si svá i práva druhých, přijmout odpovědnost za své činy, ale také být a žít jako součást společenství (kulturního i přírodního), být si vědom potřebnosti akceptace a spolupodílení se na vytváření i dodržování dohodnutých pravidel a v neposlední řadě se celek snaží usnadnit adaptaci dítěte na nové prostředí sociální i vzdělávací.

 

Záměrem je přivést dítě k tomu, aby…

◦ Odhadovalo své síly, hodnotilo své pokroky, ale také aby bylo schopné ocenit výkon druhého a vážit si jeho úsilí a práce.

◦ Využívalo možnosti samostatného rozhodování o svých činnostech a chápalo, že za svá rozhodnutí nese odpovědnost.

◦ Řešilo samostatně problémy, na které stačí, náročnější pak s oporou dospělého.

◦ Ovládalo řeč, hovořilo ve vhodně zformulovaných větách, rozumělo slyšenému.

◦ Se nebálo a umělo vyjádřit svůj názor i své myšlenku, otázky, odpovědi, prožitky, pocity a nálady.

◦ Se domlouvalo gesty i slovy a průběžně rozšiřovalo svoji slovní zásobu a užívalo ji k dokonalejší komunikaci s okolím.

◦ S dospělými i dětmi komunikovalo bez větších zábran, vedlo smysluplný dialog, chápalo

  výhodu komunikativnosti a aktivního přístupu před pasivitou, nevšímavostí a lhostejností.

◦ Se vyznačovalo schopností podřídit se, ale také prosadit, s ostatními se domluvilo a uzavřelo kompromis.

◦ Rozpoznalo nevhodné chování a bylo schopné na ně reagovat (pomoci slabšímu, projevit citlivost, toleranci a ohleduplnost, odmítnout nevhodné chování či nepříjemnou komunikaci, bránit se projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování).

◦ Se zajímalo o druhé a chápalo, že lidé jsou různí, ale že mají stejnou hodnotu i stejná práva.

◦ Napodobovalo vzory prosociálního chování ve svém okolí.

◦ Mělo představu o základních lidských hodnotách a normách, snažilo se podle nic chovat, aby mělo položené základy návyků společenského chování.

◦ Se spolupodílelo na společných rozhodnutích a pravidlech soužití mezi vrstevníky, aby dodržovalo dohodnutá a pochopená pravidla.

 

 1. celek: CESTA KE ZDRAVÍ

 

     Záměrem celku je dítě nejen seznámit se zdravým životním stylem a osvojit si návyky, jež se zdravým životním stylem souvisí, ale také poznat blíže lidské tělo, pojmenovat jeho části, jejich funkce a položit základy sexuální výchovy v předškolním věku.

 

Záměrem je přivést dítě k tomu, aby…

◦ Bylo otevřené aktuálnímu dění.

◦ Chápalo, že zájem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že nevšímavost,

  pohodlnost a nízká aktivita má své nepříznivé důsledky.

◦ Získanou zkušenost uplatňovalo v praktických situacích a dalším učení.

◦ Rozlišovalo řešení vedoucí k cíli od těch, jež k němu nevedou, a dokázalo mezi nimi volit.

◦ Dovedlo postupovat podle pokynů a instrukcí, aby bylo schopné dobrat se k výsledkům.

◦ Odhadovalo rizika svých nápadů.

◦ Si uvědomilo, že není jedno, v jakém prostředí žije, že se na něm svým chováním podílí a může je tedy ovlivnit.

◦ Dbalo na osobní zdraví a bezpečí své i druhých.

◦ Se chovalo odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí, a to přírodní i společenské.

 

 1. celek: CESTA K ZÁHADÁM

 

     Celek přináší dětem možnost blíže poznat okolní svět z rozmanitých pohledů, učí děti rozvíjet smysl a vztah k živé a neživé přírody, chápat souvislosti a pozorovat změny s nimi spojenými a také podává dítěti pomocnou ruku při řešení problémů, se kterými se běžně setkává, podporuje jeho zvídavost, objevnost i komunikativnost.

 

Záměrem je přivést dítě k tomu, aby…

◦  Mělo elementární poznatky o světě, který ho obklopuje (svět lidí, kultury, přírody a techniky).

◦ Se orientovalo v rozmanitostech a proměnách tohoto světa a také v řádu a dění v prostředí, v němž žije.

◦ Dovedlo využít informativní a komunikativní prostředky, s nimiž se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon, interaktivní tabule).

◦ Vědělo, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky.

◦ Si kladlo otázky a hledalo na ně odpovědi.

◦ Poznalo, že se mnohému může naučit a aby se radovalo z toho, co samo zvládlo a dokázalo.

◦ Se spontánně i vědomě s chutí učilo, objevovalo, pozorovalo, zkoumalo, experimentovalo a všímalo si souvislostí.

◦ Při řešení problémů postupovalo cestou pokusu a omylu, užívalo dosavadních zkušeností, fantazii a představivost, ale také logických, matematických a empirických postupů, a aby hledalo různé varianty a možnosti řešení.

◦ Pochopilo, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli

◦ Se nebálo chybovat.

 

ŠVP vychází z časově nezávazných témat. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.ŠVP se stále vyvíjí a souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků i se změnami podmínek, za kterých se uskutečňuje.

 

Programy v odpoledních činnostech dle zájmu dětí

Logopedický program:

Cílem našeho snažení je pomoci dětem s opožděným vývojem a vadami řeči a zlepšit jejich řečové dovednosti před vstupem do ZŠ. Po provedení depistáži za účelem zjištění vad a po dohodě s pravidelně docházející logopedkou je určen postup.

Výtvarný – keramický program

Cíl: cílevědomě vytvářet, pěstovat a prohlubovat u dětí cit pro krásu a harmonii. Vést děti k pochopení estetických vztahů, osvojování výtvarných zkušeností a dovednostem.(Prezentace MŠ na veřejnosti – výzdoba prostorů na MMB OŠMT)

Sportovní dopoledne

Cíl: předávání zkušeností ve sportovním soutěžení – olympiáda v hodu, skoku, běhu, prezentace MŠ na veřejnosti, rozvíjení pohybových dovedností a charakterových schopností

Školička před školou

Cílem je připravit děti za přítomnosti rodičů pro snadný vstup do základní školy formou pestrých činností ze všech oblastí rozvoje dítěte.

Dramatika – vystoupení dětí „pro seniory“ – prezentace MŠ na veřejnosti

      

Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu