Domů > Školní řád

Školní řád

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace Brno - 618 00 IČ 643 27 396

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád mateřské školy vydala ředitelka školy a je závazný pro děti, rodiče (zákonné zástupce dětí) a zaměstnance školy.

 • zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., v aktuálním znění, o předškolním vzdělávání, se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními potřebami

 

Vypracovala: Věra Vaňorková

 

Projednáno dne: 12.1.2017

 

Nabývá platnost dne: 1.1.2017

 

ČJ 3/2017

 

Obsah:

I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání          

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program        

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

II. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení jejich vzdělávání

7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích

8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

9. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním vztahu.

10.Stanovení podmínek pro úhradu úplat v MŠ

11.Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci   MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zástupci.

 

III. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte MŠ

12.Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání

13.Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonného zástupce dítěte

14.Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

15.Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za předškolní stravování

 

IV. Provoz a vnitřní režim MŠ

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí, způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 

V. Organizace školního stravování

18.Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

19.Stravovací denní režim v průběhu vzdělávání

20.Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně

     patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

22. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

VII. Zacházení s majetkem školy

24. Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ.Čl. I

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.3 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • respektuje přirozená práva a potřeby dítěte
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podporuje tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu
 • rozvíjí přirozené touhy po poznání
 • podporuje rozvoj sociálně kulturních postojů
 • vytváří příležitosti k rozvoji názorů
 • zajišťuje péči dětem se špatnou výslovností – logopedická depistáž
 • zajišťuje péči dětem na základě spolupráce se zákonnými zástupci dítěte – zrakové vyšetření
 • vytváří základní předpoklady do života a pro vstup do základního vzdělávání
 • zajišťuje plnění povinného předškolního vzdělávání pro děti, které dovrší pátého roku nejpozději do 31. 8. kalendářního roku a jsou přijímání přednostně dle spádovosti mateřské školy, rodiče nemusí předkládat potvrzení o očkování dítěte, musí být plněno buď pravidelnou denní docházku dítěte do MŠ v určené hodiny, kromě školních prázdnin a nebo  individuálním vzděláváním dítěte, které však musí být oznámeno nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • zajišťuje podpůrná opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení ( ŠPZ)
 • zajišťuje podpůrná opatření druhého až pátého stupně pouze na základě doporučení ŠPZ a po předchozím písemném informovaném souhlasu zákonného zástupce pokud to neodporuje zájmu dítěte, vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • o integraci zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP, SPC
 • od září 2017 zajišťuje přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu mateřské školy.

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, záměry, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole

1.3  Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se Zásadami uvedenými v § 2 odst.1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 43/ 2006 Sb., o předškolním vzdělávání ( dále jen Vyhláška o MŠ).

 

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1 Každé přijaté dítě ( dále jen dítě) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností poskytovaných školským zařízením v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné a klidné prostředí při pobytu v mateřské škole
 4. děti mají právo na adaptační režim

2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina základních lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

2.4 Každé přijaté dítě (dále jen dítě) má povinnost

a) řídit se pokyny zaměstnanců školy

b) dodržovat dohodnutá pravidla

 

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

    3.1    Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání dětí,

c)       na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

d) na diskrétnost a ochranu osobních informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

e) na informace o akcích školy a  účastnit se některých činností dětí po předchozí domluvě s učitelkou

f) na vstup a přítomnost ve třídě po předchozí dohodě s učitelkou tak, aby nebyl narušen výchovně vzdělávací proces

e) přispívat svými podněty a připomínkami k obohacení výchovně vzdělávacího programu školy

 

3.2    Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1    Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

a)      zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení, z důvodu bezpečnosti dítěte pak bez šperků (korále, řetízky, prstýnky…),v bezpečné obuvi s pevnou patou a  přiměřené velikosti (možný důvod zamítnutí odškodnění ze strany pojišťovny)

b)      na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)      informovat  mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech – sociální, rodinná situace ( rozvod), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

d)      dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, při plnění povinného předškolního vzdělávání odůvodnit neúčast v omluvném listu.

e)      oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky.

f)  zákonný zástupce zodpovídá za předání zdravého dítěte, bez zjevných projevů nemoci s ohledem na zdraví a bezpečnost ostatních dětí, oznamuje výskyt infekčního onemocnění dítěte

Škola není povinna podávat dítěti léky. Není k tomu odborně způsobilá. Podávání léků dítěti mateřskou školou tak přichází v úvahu pouze:

 1. jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví
 2. jde-li o léky (dle jednoznačného vyjádření lékaře) nezbytné z hlediska ochrany jeho zdraví (tj. nepodání léků přímo ohrožuje zdraví dítěte),a  je nezbytné poskytovat léky v době docházky do MŠ),

4.2    Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

4.3    Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

Čl. II.

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH

ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí školní jídelny po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupcibudou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou MŠ.

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely nebo z MŠ odcházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi MŠ, a to až do třídy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě vejde do třídy již samo. V tomto případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Výjimku tvoří poledne- doba obědu, kdy rodiče nebo jimi pověřené osoby vyčkají v šatně až do převzetí dítěte od učitelky.

V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

V případě, že dítě má z MŠ zákonný zástupce, o kterém nemá škola žádné informace (neúplná rodina), má ředitelka školy oprávnění kontaktovat druhého zákonného zástupce a postupovat podle jeho vyjádření. O návštěvě se sepíše zápis.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte i osobou pověřenou, předají zákonní zástupci učitelce MŠ.

Při převzetí dítěte rodič zodpovídá za jeho bezpečnost ve všech prostorách mateřské školy a školní zahrady.

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, záměrech, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně MŠ.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do MŠ a jejich předávání ke vzdělávání informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka MŠ může podle potřeby uspořádat schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s učitelkou MŠ vykonávající pedagogickou činnost v MŠ individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost v MŠ, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních  akcích

Pokud škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, tvořivá odpoledne apod. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně, webových stránkách školy nebo osobním e - mailem.

 • v případě konání akcí (besídky, slavnosti, a pod…), které se konají za přítomnosti rodičů, či jiných zákonných zástupců, nesou za dítě plnou odpovědnost rodiče nebo pověřené osoby
 • jestliže se akce účastní dítě, které nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost předem pověřený pracovník školy do doby předání dítěte zákonnému zástupci
 • v případě, že si rodiče vyzvedli své dítě z MŠ a ihned se přesunuli na místo konání akce, tehdy již dítě není v péči MŠ a škola již nenese zodpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č. 64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů).
 • při společných akcích školy, které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky. V opačném případě se dítě akce nezúčastní. V průběhu konání celé akce jsou všichni zúčastnění povinní neustále dodržovat všechny zásady bezpečnosti! 

            Koná-li se akce na zahradě, je zákaz používání herních prvků!

 • pokud se zákonný zástupce účastní aktivity i s mladším sourozencem, který není přijat k předškolnímu vzdělávání, je zákonný zástupce povinen zabezpečit péči o toto dítě tak, aby nebyla narušena daná činnost a byla zajištěna bezpečnost tohoto dítěte. (Zákonný zástupce je odpovědný za dítě po celou dobu konání akce či pobytu v areálu MŠ.)

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti v dostatečném předstihu.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ přesáhne 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s  učitelkou MŠ.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole. Oznámení této nepředvídatelné zprávy je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu.

V případě, případě povinného předškolního vzdělávání je nepřítomnost dítěte podložena řádným důvodem v Omluvném listě dítěte.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně týkající se zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 • zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu školy
 • pokud dítě onemocní v průběhu dne v MŠ, bude tato skutečnost oznámena rodičům. Ti jsou povinni dítě z MŠ neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a dospělé v MŠ
 • stane – li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům a zapsat jej do knihy úrazů
 • úrazem dítěte, je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, jedná se tedy zejména o úrazy dětí v MŠ na vycházkách, výletech apod. Úrazem není školní úraz, který se dětem stane do MŠ a zpět.
 • pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy
 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole

10.1   Úhrada úplaty za vzdělávání Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná k 15. dni příslušného kalendářního měsíce,
 2. ředitelka může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu převodem na účet, složenkou nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny,
 1. povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné i v případě dodatečného odkladu školní docházky s účinností od 1. 9. 2017.
 1. Úhrada úplaty za školní stravování Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:
 2. úplata za stravování se hradí za uplynulý měsíc převodem na účet, složenkou nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny (do 5. v měsíci),
 3. vedoucí školní jídelny může ze závažných důvodů se zákonným zástupcem dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 4. v případě potravinové alergie si zákonný zástupce dohodne rozsah stravování s ředitelkou MŠ a vedoucí školní jídelny,
 5. odhlašování obědů je nutné provést den předem, nejpozději však do 13,00 hod., pouze v den nepřítomnosti je možné si vyzvednout oběd do vlastních přinesených nádob,
 6. v měsíci červenci a srpnu probíhá vyúčtování a přeplatky se vrací.
 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní denní režim MŠ
 2. řídí se řádem školy
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidle slušnosti a ohleduplnosti

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově mateřské školy zákonní zástupci dětí

 1. při vchodu do budovy a šatny dětí si čistí obuv
 2. do třídy se vždy zouvají
 3. oznamují pedagogickým pracovníkům výskyt infekčního onemocnění dítěte, jakož i členů rodiny
 4. nevodí do prostor mateřské školy žádná zvířata
 5. kočárky nechávají před vchodem do budovy
 6. pokud zákonní zástupci pověřili plnou mocí své starší nezletilé dítě k vyzvedávání sourozence z MŠ, poučí je, že nesmí do budovy v žádném případě na kolečkových bruslích nebo koloběžkách

Čl. III

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto školního řádu.

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu školy.

 • ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: §35 zákon 561/2004 Sb.:
 • jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní
 • povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit podle výše uvedených důvodu.
 • jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy, popř. vedoucí ŠJ jiný termín úhrady
 • ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v MŠ.

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 nebo 10.2 školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Čl. IV

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

16.1 Mateřská škola je čtyřtřídní a je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,15 hod. do 16,30 hodin.       Třída Včeliček má provoz od 6,15 – 16,30, třída Motýlků – Berušek - Sluníček od 7,15 – 16,00

16.2 V měsíci červenci a srpnu může ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz  v bodě 16.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit z provozních a organizačních důvodů. Rozsah omezení oznámí ředitel školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 

16.3 Vzdělávání v MŠ probíhá ve třech ročnících.

16.4 MŠ může organizovat školní výlety, a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcích informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

16.5      Zápis a přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy se provádí jednou ročně v průběhu měsíce duben - květen. Zápis do MŠ probíhá elektronicky v jednom termínu v celém Brně. Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.

V průběhu roku se přijímají děti pouze na uvolněná místa. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

17.1 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Rámcového programu probíhá v následujícím denním režim:

6,15 – 9,45    scházení dětí, spontánní hry, řízené i spontánní činnosti s dětmi-skupinové, frontální, individuální- pohybové aktivity, zaměřené na výchovu a

vzdělávání dětí, rozumový a tělesný rozvoj

8,30   ukončení příchodu dětí do MŠ

8,45 – 9,15    dopolední přesnídávka a ovoce

9,45 – 11,45  příprava, pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a  aktivity (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání ve třídě)             

12,00 – 12,30  hygiena, oběd

12,45 – 13,15 odpočinek dětí, hygiena, klidové činnosti (respektování indiv.potřeb dítěte), s dětmi s nižší potřebou spánku

12,45 – 14,15 spánek, hygiena

14,15 – 14, 45 odpolední svačina

14,30 – 16,30 spontánní hry, individuální činnosti s dětmi, volné spontánní aktivity dětí, pobyt na zahradě

17.2 Poslední ročník předškolního vzdělávání probíhá formou:

  a)  pravidelné denní docházky v pracovních dnech – minimálně denním rozsahu 4 hodiny denně

 • doporučená přítomnost dítěte v MŠ od 8,30 – 12,30 hod.
 • uvolňování z povinného předškolního vzdělávání lze pouze v odůvodněných případech na základě domluvy s pedagogem
 • nemocnost a nepřítomnost dítěte bude podložena v omluvném listu dítěte, který bude součástí osobní složky dítěte.
 1. individuálním vzděláváním dítěte ( forma „ domácího“ vzdělávání), které je zákonný zástupce povinen nahlásit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, v průběhu roku pak nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno ředitelce školy
 • zákonnému zástupci budou doporučeny průběžně během školního roku oblasti, ve kterých se má dítě vzdělávat podle individuálních možností a schopností dítěte
 • ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech probíhá v termínu 15.11 – 15.12.,další termíny ověřování úrovně osvojování probíhají v rozpětí 3-4 měsíců
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů, ukončí ředitelka individuální vzdělávání dítěte ve správním řádu podle zákona 500/ 2004 Sb., pak je dítě povinno nastoupit pravidelnou denní docházku a již nemůže nikdy vstoupit do individuálního vzdělávání
 • způsob ověření osvojování bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce a učitelky předškolní třídy formou ústního přezkoušení
 1. Povinnost plnění povinné předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin

 

17.3 Přivádění, vyzvedávání dětí

Děti přivádějte nejpozději do 8,30 hodin.  Pozdější příchod je nutno domluvit s učitelkami na třídách.

Vyzvedávání dítěte:

Kdykoliv v průběhu dne v MŠ, ale po předchozí domluvě s učitelkou. Po obědě od 12,20 do 12,35 hodin, odpoledne od 14,40 do 16,25. Jakoukoliv změnu lze nahlásit i telefonicky.

Vstup do budovy pouze za použití zvonku – videotelefonu u vstupních dveří. Prosím hlaste své jméno a jméno dítěte, stůjte vždy před videotelefonem tak, aby Vás bylo možné identifikovat, vyčkejte signálu pro otevření dveří, zkontrolujte dovření dveří, nevcházejte s dalšími rodiči a ani jiným osobám neotevírejte v zájmu bezpečnosti dětí.

 

Čl.V

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního  stravování

18.1     Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní kuchyně, která zabezpečuje stravu pro MŠ Štolcova 21 a MŠ Kneslova 7

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT číslo 107/2005 SB. o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 1. Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku i odpolední svačinu (v době jejího výdeje). V době nemoci dítěte je možno oběd odnést v jídlonosiči pouze první den nemoci. V mateřské škole se připravují tekutiny, které děti během svého pobytu konzumují v rámci pitného režimu – hrazeno rodiči.
 2. Stravovací režim dětí v průběhu stravování

19.1     V průběhu denního pobytu v MŠ se děti stravují podle následujícího stravovacího  režimu.

19.2       8:45 –  9:15  přesnídávka a ovoce

            12:00 – 12:30 oběd

            14:15 – 14:45 odpolední svačiny

19.3     V rámci pitného režimu mají děti podobu svého pobytu MŠ k dispozici nápoje – čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Každé dítě má svůj vlastní hrníček.

 1. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ

20.1     Při omlouvání dětí zákonnými zástupci s každodenního vzdělávání z důvodu dopředu               známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a  9.2 tohoto školního řádu telefonicky, nebo osobně rodiče omluví své dítě v MŠ a to nejpozději do 13:00 hod. den předem.

20.2 V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce do MŠ. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do MŠ.

20.3     Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známa, mohou si zákonní zástupci za první               den nepřítomností dítěte vyzvednout v MŠ od 11:30 hod. oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok., nejpozději však do 11,45.

20.4     Pokud dítě nebude ze stravy ani z MŠ odhlášeno, bude mu strava po celou dobu nepřítomnosti zapisována. Za takto neodhlášenou stravu se bude účtovat cena jako za stravu odebranou nebo za cenu zvýšenou.

20.5     Za neodhlášenou a neodebranou stravu se věcná ani jiná náhrada neposkytuje

Před nástupem do MŠ je nutno dítě opět přihlásit a to nejpozději do 13:00 hod. den předem.

 

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŔED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

21.1     Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo   jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě

21.2     K zajištění k bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na    jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

21.3 Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ.

21.4 V případě konání akce, jejichž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je daná přítomností rodičů či jiných zákonných zástupců, ti za dítě plně odpovídají.

21.5 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.

21.6 Při nástupu dítěte ke vzdělávání MŠ po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Při nástupu dítěte po jakékoliv běžné nemoci rodiče svým podpisem stvrzují, že dítě přivádějí do kolektivu zdravé.

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

22.1     Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanový platná školská a pracovněprávní legislativa.

22.2     Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují dohled na bezpečnosti dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 • přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a pravé krajnice vozovky.
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.
 • za snížené viditelnosti používá pedagogický doprovod předepsané „zviditelňující vesty“

            b)  pobyt dětí v přírodě:

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, plechovky, plechy, ostré velké kameny, apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

c) rozdělávání ohně:

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu zamykání zahrádky, oslavy dne dětí, cesty za pokladem apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí.
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni.
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti nebyl snadno vznětlivý materiál.
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně
 1. sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohli vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí ( pokud dítě využívá vlastní kolo k pohybové aktivitě v objektu MŠ, za technický stav kola i jeho případnou ztrátu zodpovídá zákonný zástupce).
 1. pracovní a výtvarné činnosti
 •  při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka a podobně, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.
 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

23.1     Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství) vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

23.2     V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

23.3 Důležitým prvkem prevence této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Čl. VII

zacházení s majetkem mateřské školy

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

25.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte

25.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 1. Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou Mateřské školy, Brno, Elišky Krásnohorské 15

 1. Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 1. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

28.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

28.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce prostřednictvím vedoucí učitelky mateřské školy.

28.3 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou schůzek s nimi, školní řád je vyvěšen v šatně dětí.

 

V Brně dne: 1.1.2017

 

         Ředitelka Mateřské školy, Brno, Elišky Krásnohorské, p.o. ………………………

Vaňorková Věra

      

Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu