Domů > Informace

InformaceInformace pro rodiče

- - -


 • separator
Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017
 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte

 
Respektovat a být respektován

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je láska a respekt k dětem.
Rozvíjí sociální a komunikační dovednosti nasloucháním, hledání společného řešení bez autoritativního vystupování, metodu kooperace - předáváním zkušeností.
Nezbytností je vymezování hranic ve výchově společně s dětmi. Děti kromě lásky potřebují i uznání, zvláště od dospělých, kteří jsou pro ně důležití……


                                  

Sbíráme víčka pro Jakuba

         Děkujeme za každé víčko, kterým můžeme pomoci. 
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace stanoví v souladu s
§5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve spojení s §17 InfZ a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 1. Náklady na tisk nebo pořízení kopie:
  • Černobílá jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 1,50 Kč
  • Černobílá oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 3,00 Kč
  • Černobílá jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 – 3,00 Kč
  • Černobílá oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 – 6,00Kč        

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo v barevném provedení bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo výtisku u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí. V případě požadavku předání informací jinou formo (datový nosič) bude cena za přenosové medium účtována dle skutečných nákladů. Přenos na dodaném datovém nosiči není přípustný.

 1. Náklady na odeslání informací – poštovní zásilka:
  • Balné 10kč za každou zásilku + částka za přepravní obal
  • Náklady na poštovní služby, budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. V případě osobního odběru požadovaných informací, nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.
 1. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
 • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 320 Kč. V případě započaté hodiny bude částka poměrně krácena, kdy minimální časový úsek pro zpoplatnění je 15 minut. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 1. Ostatní ustanovení
 • Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč u první žádosti žadatele, nebude úhrada požadována.
  • Žadatel může úhradu provést převodem (bankovní účet 6876670217/0100 vedeném u Komerční banky a.s., variabilní symbol 15648 a to vždy před poskytnutím informace na základě oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace a tam uvedených údajů k platbě.
  • Tento sazebník nabývá účinnosti od 1.11.2018
  • Dne 31.10.2018 schváleno Radou MČ Brno - Černovice

 

 
      

Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu